Història d'Amor d'un Cuc de Seda


De nou, en la línia d'Història d'una Mongeta, una il·lustració per una unitat didàctica de l'assignatura de primària de Ciències Naturals. Aquesta vegada es tracta del cicle vital dels animals, a partir de l'observació de cucs de seda.

Once again, like in Growing up Seeds, an illustration for a teaching unit for the primary education subject of Natural Sciences. This time it's about the animals' life cycle, through observing silkworms.